Dünden Bugüne Petkim ARGE Merkezi        

Petkim'in Araştırma Geliştirme (ARGE) çalışmalarına yönelik çalışmaları, ilk fabrikaların devreye alındığı 1970 yılında ARGE Merkezi'nin kurulması ile başladı. Petrokimya sektörünün ilk ve tek yerli üretici olan Petkim, ülkemizi petrokimya sektörü ile tanıştırmakla kalmadı, hammadde üretici olduğu sektörler için de bir okul olma vasfını günümüze kadar sürdürdü. İzmit-Yarımca Kompleksi'nde başlayan ARGE çalışmaları, daha büyük üretim kapasiteleri ile Aliağa Kompleksi'nin kurulma sürecinin hızlanması ile gerek içerik gerekse nitelik olarak farklılaştı. 

ARGE faaliyetlerinin genişletilip güçlendirilmesi amacıyla Petkim ve Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO) işbirliği ile 1983 yılında başlatılan uzun vadeli proje, 2001 yılında tamamlandı. Böylelikle Petkim bünyesinde uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak amacıyla insan kaynağı ve geniş cihaz altyapısına sahip yeni bir ARGE Merkezi kuruldu.

2014 yılı sonunda binasına taşınan Petkim ARGE Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘ARGE Merkezi Belgesi’ni aldı. Petkim ARGE Merkezi; yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme, enerji verimliliği, proses simülasyon-modelleme-tasarım, katalizör ve çevre teknolojileri konularına odaklanıyor.

ARGE Merkezi; üretimde kullanılan hammadde, kimyasal madde ve katalizörlere teknik ve ekonomik açıdan alternatifler geliştirme, rakip ürünlerindeki gelişmeleri izleme, müşterilerin tercihlerine uygun ürün geliştirme, işletme sorunu ve darboğazlarına çözümler bulma, yeni teknolojileri izleme, yan ürünlerin değerlendirilmesi ile katma değeri yüksek ürünlere yeni kullanım alanları bulma, Petkim ürün yelpazesindeki türlerden yola çıkarak katma değeri yüksek özel ürünler geliştirme, üniversite, kamu kurumları ve diğer özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak ürünlere yönelik müşteriden gelen taleplerin karşılanması, yeni ürünlere yönelik çeşitli test, analiz ve tanımlama, hizmetlerinin verilmesi, yerli teknoloji ve ‘know-how’ geliştirme gibi konularda çalışmalar yapıyor.

Bu çalışmaları planlamak ve yürütmek için uygun insan kaynağı ve yeterli teknolojik altyapıya sahip olan ARGE Merkezinde;  Reoloji, Katalizör, Polimer Karakterizasyon, Çevre ve Biyoteknoloji, Kimyasal Analiz ve Kromatografi Laboratuvarları bulunuyor. ARGE Merkezi Pilot Tesisi'nde polimer işleme ve kimyasal birim işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayacak teknolojiye sahip güçlü bir cihaz parkuru yer alıyor.

 

Faaliyet Alanları

Yeni Ürün Geliştirme ve Mevcut Ürün İyileştirme: Ambalaj, otomotiv, inşaat, boya, kablo, tekstil, boru, film gibi birçok sanayi dalına hammadde sağlayan Petkim, rekabet gücünü artırmak amacıyla pek çok ARGE projesi yürütüyor. Müşteri odaklılık felsefesi ile ürün ve süreç bazında yaşanan sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan Petkim ARGE’si, ürün özelliklerini iyileştirmeyi ve katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirerek ürün yelpazesini genişletmeyi temel ilke olarak benimsiyor.

Petkim, yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, işbirliği yaparak müşterilerin yeni formülasyonlar ile kendi ürünlerinin geliştirmesi, süreçlerindeki sorun ve darboğazların çözülmesi amacıyla da faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde, bilgi birikimi ve deneyimi ile FT/IR, UV, DSC, Kapiler ve Rotary Reometre, TGA, GC/MS, LC-TOF/MS gibi gelişmiş cihaz parkını, laboratuvar ve pilot ölçekli çift vidalı ekstruder ve çeşitli polimerizasyon sistemlerini kullanıyor.

 

Proses Simulasyon-Modelleme-Tasarım:
Proses simulasyon ve modelleme faaliyetleri kapsamında, proses iyileştirme, uygun proses seçimi, enerji tasarrufu ve verimliliği gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla ısı değiştirici, pompa, kompresör, ayırma kolonu, reaktör, dram gibi çeşitli ekipmanların simülasyonları ile proseslerin modellemeleri gerçekleştirilirken; sistem hatlarının ve vanaların boyutlandırılması ile basınç-ısı kayıplarının hesaplamasına yönelik araştırmalar sürdürülüyor.

 

Enerji Verimliliği:
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan enerjide verimlilik kavramı Petkim için de büyük önem taşıyor. Şirketimizin pazarda rekabet gücünü artırma isteği, Kyoto yükümlülük süreci, artan enerji talebi gibi etkenler enerjide verimliliği çalışmalarını vazgeçilmezlerimiz arasına sokuyor. Buradan hareketle Petkim'deki tüm enerji tüketimlerini izlemek, değerlendirmek, oluşabilecek uygunsuzlukları düzeltmek ve enerji verimliliğini arttırmak amacıyla ‘Enerji Tasarrufu ve Verimliliği’ çalışmaları yürütülüyor. Şirketimizin üretim maliyetleri açısından önem taşıyan Enerji Verimliliği konusunda tüm fabrikalarda sürekli ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiriliyor.

 

Katalizör:
Ekonomik ve ekolojik değerlerin bir arada göz önünde bulundurulmasının gerekli olduğu çağımızda, endüstriyel uygulamalarda katalizörlerin kullanımı bu gereksinimleri karşılamak adına her geçen gün artıyor. Ünitelerinin neredeyse tamamında katalitik reaksiyonların gerçekleştiği Petkim, Türkiye'de önde gelen katalizör tüketicilerinden biri.  Petkim ARGE Müdürlüğü bünyesinde, katalizör araştırma ve geliştirme projeleri üniversiteler ve yurtiçi-yurtdışı çeşitli kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Katalizör araştırmaları; çeşitli katalitik süreçlerde kullanılan katalizörlerin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve performans test çalışmalarını kapsıyor. Katalizör araştırma laboratuvarında karakterizasyon ve performans testleri için katalizör yüzey alanı, gözenek boyutu ve aktif metal yüzdesi ölçümü için fiziksel kimyasal adsorpsiyon, kristal malzemelerde faz tayini için X-ışını kırınımı, sıcaklık programlı indirgeme-yükseltgeme-asitlik tayini için TPDRO ve ürün bileşiminin belirlenmesinde kullanılmak üzere gaz kromatografi gibi güçlü bir cihaz altyapısı ve katalizör performans testleri için sıvı faz karıştırmalı ve sabit yataklı tübüler reaktör sistemleri bulunuyor.

 

Çevre Teknolojileri:
Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden olan ve Petkim’in de tam olarak benimsediği çevreyi koruma anlayışı,  tüm faaliyetlerde olduğu gibi, çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirmeyle ilgili ARGE  projelerinde de destekleniyor. Bu kapsamda atık gaz ve sıvıların geri kazanılması, atık suların arıtımı için bakteri geliştirilmesi, çevreci proseslerin geliştirilmesi ve emisyonların azaltılması, yaşam döngüsü çalışmalarının yapılması gibi faaliyetler yürütülüyor. 

 

İşbirlikleri

Petkim, pek çok üniversite, sanayi kurum ve kuruluşu ile yürütmekte olduğu işbirliklerini güçlendirerek sürdürmeyi temel ilke olarak benimsiyor. Bu işbirlikleri ile üniversitelerdeki Fen ve Mühendislik alanındaki bilim insanlarının desteğinde ürün ve proses geliştirilmesi, yetiştirmekte oldukları öğrencilerle yakın ilişkiler kurulması, müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile bağlar kurularak çözüm odaklı araştırmalar yapılıyor.

2007-2014 yılları arasında, üniversiteler, müşteriler, diğer sanayi kuruluşları ve çözüm ortakları ile 11'i TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenen 20'nin üstünde işbirliği koordine edildi. Çeşitli üniversiteler ile Petkim faaliyet alanları içinde 4 adet SAN-TEZ projeleri gerçekleştirildi.

Yürütülen işbirlikleri ve projeleri sonucunda elde edilen fikri hakları korumak amacı ile 10 adet patent alınırken, yeni patent başvuruları da devam ediyor.

 

Müşterilerimiz ve Çözüm Ortaklarımız ile İşbirlikleri:
Müşteri odaklılık felsefesine uygun olarak, güçlü altyapısı ve profesyonel insan kaynağı ile Petkim, müşterilerine ve diğer sanayi kuruluşlarına fonksiyonel çözümler sunma, yaşadıkları darboğazların çözümüne destek olma misyonunu benimsiyor.Ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarının, Petkim ürünlerinin katma değeri yüksek yeni ürün ve yeni uygulamalarda kullanımına ve proseslerin verimliliğini arttırmaya yönelik girişimleri, çözüm ortaklığı projeleri yaratılarak destekleniyor.

 

Üniversitelerle İşbirlikleri:
Üniversitelerle işbirlikleri kapsamında, Petkim'in ürün ya da proseslerinin geliştirilmesinde kullanılacak teknolojik uygulamaların konu olduğu ortak projeler yürütülüyor. Temel bilimsel araştırmalara ARGE teknik altyapısı ile destek verilirken, üniversite öğrencilerinin sanayiye bakış açılarının gelişmesini sağlamak adına,  imalat sanayisine yönelik çalışmaların teknik değerlendirmelerine katkıda bulunuluyor.

 

Bu kapsamda Petkim ARGE;

Ø  Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Petkim'in ürün ve proseslerini geliştirmeye yönelik konuları kapsayan tez çalışmalarında ARGE laboratuvarlarını ve pilot tesisini kullanmalarına, ortak projeler yürütmelerine fırsat yaratıyor

Ø  Üniversitelerin bitirme projesi sergileri, yarışmaları ya da proje pazarı organizasyonlarına aktif olarak katılırken Petkim ürün ve proseslerine yönelik proje konularında olası işbirliklerini değerlendiriyor.