Kurumsal Risk Yönetimi Politikası

Petkim vizyon, misyon, ve değerleri doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşların güvenini kazanmayı, sürekli iyileşmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.


Bu amaç doğrultusunda;

  • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,
  • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,
  • Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,
  • Tespit edilen fırsatlar ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanmasını,
  • Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,
  • Göstergelerin takibi ile performans ölçümü yapılmasını,
  • Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması, düzenli olarak gözden geçirilmesi, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişikliklerinin yapılmasını,
  • Etik ilkelere bağlı kalınmasını,
  • Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
  • Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.

 

Anar Mammadov
Genel Müdür
01.11.2016