Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.


Bu amaç doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • İSG tehlikelerini ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı önceliklendiren faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • “İş güvenliği çalışma ehliyetimizdir! İş güvenliğini sağlamadan çalışmayız!” ilkesi ile İSG Kültürü’nü ve Varlık Yönetimi’ni tüm iş süreçlerine dahil ederek güvenli çalışma ortamı sağlamayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, TS ISO 10002, ISO 27001,TS ISO 31000 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.