İklim ve Çevre

İklim ve Çevre

Sürdürülebilir bir gelecek için katma değer üretiyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz çevreyi korumak; bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadeleye özel önem atfediyor, operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusundaki yaklaşımlarımız; kaynakların optimum kullanımı, enerji verimliliği, temiz enerji kaynaklarına yönelim, bütünsel ve önleyici çevre stratejisiyle çevresel etkilerin minimize edilmesi etrafında şekilleniyor. Katma değer üretecek Ar-Ge projelerine, sürdürülebilir teknolojilere ve çevre yatırımlarına odaklanıyoruz.

Çevre ve Atık Yönetimi

Çevre alanındaki faaliyetlerimizi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni içine alan ve toplamda yedi farklı kalite sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda yürütüyoruz. Yasal yükümlülüklerin ötesine geçme konusundaki motivasyonumuz, çevresel performans göstergelerini takip ederek sürekli iyileşme odağında çalışmalarımıza yön veriyor. Tedarik zincirimizin tümünde döngüsel ekonomiye, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasına öncelik veriyoruz, sıfır atık prensibini benimsiyoruz.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar; atık yönetimi, su ve atık su analizleri, sera gazı emisyonlarının ölçüm ve takibi, ölçüm ve analizlerle alıcı ortama olan etkinin kontrolü, deniz kirliliğinin kontrolü, çevre etki boyut değerlendirme analizlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, atık su arıtma tesisi ve tehlikeli atık yakma tesisinin verimli ve etkin çalıştırılması, kimyasalların yönetimi.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla 2021’de, bağımsız bir denetçi kuruluş tarafından dünyanın önde gelen kurumlarının ‘Çevre, Sosyal ve Yönetişim’ başlıklarında değerlendirildiği ‘ESG Derecelendirmesi’nde 206 şirket arasında 8’inci sırada yer aldık. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Çevresel kirliliği azaltma, enerji verimliliğini artırma, atık geri kazanımı sağlama ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sürekliliği temin etmeyi hedefleyen ‘Yeşil Liman’ sertifikasına sahibiz.

Tüm faaliyetlerimizin çevre boyut ve etkilerini değerlendiriyor, bu değerlendirmeler kapsamında çevresel performansımızı artırmak üzere aksiyon planları oluşturuyoruz. Şirketimiz bünyesinde çevre kültürünü geliştiriyor, farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgeler başta olmak üzere pek çok alanda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Petkim bünyesinde, sera gazı ve kirletici hava emisyonlarını en aza indirgemek ve hava kalitesini artırmak için; düzenli gözlem, raporlama ve hesap yapıyoruz. Buna göre 2035 yılında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda %40 CO2 azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla NET SIFIR emisyon hedefliyoruz.

PETKİM 2021 2022
Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık
Yeniden Kullanım
Geri Dönüşüm 11,26 7,68 22,35 5,73
Geri Kazanım
Depolama 1,73 15,75 2,08 219,99
Yakma 0,58 0,93
TOPLAM 37.510 251.080
Enerji Yönetimi

Petrokimya sektörü, yüksek düzeyde enerjiye gereksinim duyan ve enerji tüketimi de yüksek olan endüstri kollarından birini oluşturuyor. Bu nedenle süreçlerin tümüne yayılacak enerji verimliliği çalışmaları ciddi önem arz ediyor. Petkim’de kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ISO 5001:2018 standartlarını takip ettiğimiz Enerji Yönetimi kapsamında ‘Enerji Verimliliği’ çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütüyoruz; her yıl artı değeri olan projeleri hayata geçiriyor, bu projelerin saha geneline yayılmasını sağlıyoruz.

Enerji sarfiyatının yönetilmesi ve minimum enerji maliyetiyle uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenli üretim yolları için gerekli iyileştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz. Düzenli iç denetimler sağlıyoruz. Ayrıca rüzgâr enerjisi santraline yönelik yatırımlarımızla, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynak kullanımını arttırmayı amaçlıyoruz.

Yenilenebilir Enerji (GJ) 2019 2020 2021
PETKİM RES Yenilenebilir Enerji Üretimi 448.578 600.733 598.182

Fabrikalarımızda, üretim tesislerimizde ve yönetim binalarımızda enerji verimliliği ve tasarrufu projeleri gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında tamamladığımız 4 adet VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) için 15 Ekim 2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sahada yaptığı inceleme sonrasında destek almaya hak kazandık. Buhar üretim tesisinin hava ısıtıcılarında kullanılan LS buharının azaltılmasıyla yılda 2.195 ton doğalgaz tasarrufu sağladık. Etilen F101H fırınındaki kimyasal temizleme sonucu CO2 miktarında 694 ton azalma elde ettik.

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik çeşitlilik; dünya üzerindeki birbirinden farklı organizmaların oluşturduğu ekosistemlerin, genlerin ve türlerin çeşitliliğini, etkileşimini ve bunların devamlılığını destekleyen ekolojik uygulamaları ifade eder. Biz, ekosistemlerdeki doğal çeşitliliğin dünya üzerindeki tüm yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilir kalkınma için öneminin farkındayız.

SOCAR Türkiye çatısı altındaki tüm paydaşlarımızla birlikte, biyolojik çeşitliliği korumanın ortak sorumluğumuz olduğuna inanıyoruz. “SOCAR Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Konumu” dokümanı içerisindeki tüm taahhütleri benimsiyoruz. Endüstriyel faaliyetlerimize paralel olarak, operasyonlarımızı yürüttüğümüz bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmaya devam ediyoruz.

2022 yılında Petkim’i de kapsayan Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Özel Endüstri Bölgesi’nde, yerel ve uluslararası uzmanların katılımı ile kara ve deniz ortamında biyolojik çeşitlilik incelemeleri yapıldı ve Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Raporu oluşturuldu. Saha bulgularının değerlendirilmesi sonucunda, yerel ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine önemli potansiyel etkilerin mevcut olduğu alanlar için SOCAR Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı hazırlandı. Biz, SOCAR Türkiye’nin öncü bir paydaşı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı ile uyumlu aksiyonlar almaya özen gösteriyoruz.

2023 Yılı Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Enerji Verimliliği Çalışmaları

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda insana ve çevreye saygıyı esas alıyoruz. Enerji faaliyetlerimizde doğal çevremizi korumayı önceliklendiriyor; minimum çevresel etki ile sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanıyoruz.

Atıklarımızı azaltarak geri dönüşüm oranını artırıyoruz. Doğal kaynakların kullanımını azaltıyor, her noktada proaktif yönetim yaklaşımını benimsiyor, sürdürülebilir gelişme ve büyüme politikasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneliyoruz.

Teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri optimize eden bir enerji stratejisi ile enerji arz talep dengesi oluşturuyoruz. Ham madde, ürün ve hizmetler etkin şekilde enerji verimliliği sağlanarak tedarik ediliyor ve kullanıyor. Tesis, sistem ve süreçlerimizin tasarımında enerji performansının iyileştirilmesi önceliklendiriliyor.

Enerji kullanıcılarıyla uzun vadeli ilişkiler kurup kalıcı enerji tasarrufları hedeflenirken; belirlenen hedefler, ilerlemeler ve sonuçlar raporlanıyor. Etkin bir planlama ile enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanıyor, bu sayede enerji maliyetleri azaltılıyor.