Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Petkim, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 28.01.2013 tarih ve 86673822-857 sayılı onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih, 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı iznine istinaden, 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını 4.000.000.000 TL'ye yükseltti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 2020-70 sayılı bülteninde yer verilen, 09.10.2020 tarihli şirketimiz yönetim kurulunun, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %20 bedelsiz artırılarak 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin kararıyla onaylandı. Şirketimizin 2.534.400.000 TL çıkarılmış sermayesi 18.11.2020 tarihinde tescil edildi.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 4.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye: 2.534.400.000 TL

Ortaklar

Ödenmiş Sermaye (TL)

%

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

1.292.544.000

51,00

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)

0,01

0,0001

BİST’te İşlem Gören (Halka Açık)

1.241.855.999,99

49,00

Toplam

2.534.400.000

100,00

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

  • Şirket Esas Sözleşmesi’nin 32. maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilir. Özelleştirme İdaresine ait C grubu hisse yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaza sahip olur.
  • Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesinde belirtilen konularda yönetim kurulunda alınan kararların geçerliliği C grubu hissenin olumlu oy kullanmasına bağlı sayılır. Bu konular şöyle sıralanır:
  • C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek esas sözleşme değişiklikleri,
  • Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
  • İşbu Esas Sözleşmenin 31’inci maddesinde yer alan vekâletname şeklinin belirlenmesi,
  • Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10’luk bir azaltımı öngören kararlar,
  • Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.